Informacija

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) yra pirkimo - pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis asmens, perkančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt (toliau vadinamo Pirkėju), ir UAB „Avitelos prekyba" (toliau vadinamos Pardavėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau kartu vadinami Šalimis) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, taikomas prekių pirkimui - pardavimui elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt.
1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt Pirkėjais būti turi teisę visi asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, atsižvelgiant į jų civilinį veiksnumą (tuo atveju, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo), tiek tiesiogiai, tiek ir per teisėtus atstovus.
1.3. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt, Pirkėjas besąlygiškai sutinka tiek su šių Taisyklių, tiek ir su kitų Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui bei vykdymui nustatytų sąlygų, pateikiamų kituose elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuose, taikymu pilna apimtimi, tokį savo sutikimą registracijos metu pažymėdamas varnele prie nuorodos „Su Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis sutinku". Pirkėjui nesutikus su Taisyklėmis, jam registruotis ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties (-čių) neleidžiama.
1.4. Pardavėjas, sutinkamai su teisiniu reglamentavimu, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų modifikuotos Taisyklės įsigalioja nuo jų viešo paskelbimo elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt momento ir yra taikomos visoms nuo šio momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.
 
2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas
 
2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es), suformavęs jų krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti".
2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir privalo būti tinkamai vykdoma.
2.3. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo.
2.4. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta aukščiau nurodytu būdu, yra saugoma elektroninės parduotuvės www.avitela.lt duomenų bazėje.
 
 
3. Pirkėjo teisės
 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, kita Pardavėjo viešai pateikiama informacija bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės priėmimo dienos.
3.3. Šių Taisyklių 3.2 punktas netaikomas pirkimo - pardavimo sutartims, sudarytoms dėl garso ir vaizdo kūrinių bei fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų, Pirkėjui pažeidus pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių, dovanų kuponų, o taip pat prekių, kurios buvo pagamintos pagal individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai pritaikytos konkrečiam Pirkėjui, arba kurios dėl savo prigimties po pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos Pardavėjui dėl prekinių savybių praradimo ar akivaizdaus pablogėjimo, yra greitai gendančios arba artimiausiu metu baigsis ar jau baigėsi jų galiojimo terminas, pirkimo - pardavimo.
3.4. Pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei nupirkta - parduota prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo naudojama ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
3.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt įsigyja daugiau nei vieną prekę (prekių komplektą) ir ketina pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta savo teise, Pirkėjas negali naudotis šia teise tik vienos ar kelių šio komplekto prekių atžvilgiu. Tokiu atveju Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių grąžinamų prekių neatitinka Taisyklių 3.4 bei 9.5 punktuose numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą, t. y. nepriimti Pirkėjo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo.
3.6. Taisyklių 3.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
3.7. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
4. Pirkėjo pareigos
 
4.1. Prieš sudarydamas pirmąją pirkimo - pardavimo sutartį elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje parduotuvėje, t. y. pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šiomis Taisyklėmis jų 1.3 punkte nurodyta tvarka.
4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą, o taip pat ir kitus mokėjimus, jei tokie numatyti, sudarant sutartį.
4.3. Pirkėjas privalo priimti iš Pardavėjo nusipirktas prekes.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtina Pirkėjo registracijos metu. Jei Pirkėjas paviešina ar praranda prisijungimo duomenis ar jie kokiu nors būdu tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis sudarytas elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt.
4.5. Pasikeitus Pirkėjo registracijos metu pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas šiuos duomenis atnaujinti. Šios Pirkėjo pareigos neatlikimas eliminuoja Pardavėjo atsakomybę už galimai netinkamą pirkimo - pardavimo sutarties vykdymą tiek, kiek toks galimai netinkamas vykdymas yra įtakojamas minėtos Pirkėjo pareigos neatlikimo, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.
4.6. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.
 
5. Pardavėjo teisės
 
5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurios nepasiekus, Pirkėjo užsakymas vykdomas nebus. Tokiu atveju (nepasiekus nustatytos minimalios sumos) sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties galimybės nėra.
5.2. Pirkėjui bandant pakenkti elektroninės parduotuvės www.avitela.lt darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas savo pareigas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo nedelsdamas apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve www.avitela.lt , panaikindamas Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės www.avitela.lt veiklą be išankstinio įspėjimo Pirkėjo atžvilgiu ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.4. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
6. Pardavėjo pareigos
 
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.avitela.lt teikiamomis paslaugomis. Tačiau Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, kuriuos šis gali patirti dėl elektroninės parduotuvės www.avitela.lt veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik pagal  BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas, sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį, pasirenka prekių pateikimą jam (Pirkėjui) pristatant, o ne atsiimant pačiam iš Pardavėjo, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nupirktas prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje numatytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti jam analogišką ar kiek įmanoma panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią Pardavėjo siūlomą prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už prekių nepateikimą Pirkėjui.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Jei Pirkėjas už prekes buvo sumokėjęs grynaisiais pinigais arba pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (nesinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis), grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo raštu nurodyti Pardavėjui savo banko sąskaitos rekvizitus. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėti pinigai jam grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio nurodymo įteikimo Pardavėjui dienos.
6.6. Atvejais, numatytais Taisyklių 6.4 bei 6.5 punktuose, Pardavėjas įsipareigoja pinigus Pirkėjui grąžinti Taisyklių 9.2 punkte nurodyta tvarka.
6.7. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.
 
7. Prekių kaina, atsiskaitymo už prekes tvarka ir sąlygos
 
7.1. Elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt visos prekių bei jų pristatymo kainos, o taip pat ir bet kokie kiti galimi mokėjimai yra nurodyti eurais su į kainą įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
7.2. Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo - pardavimo dokumentai - PVM sąskaitos faktūros, kurios taip pat yra ir dokumentai, patvirtinantys Pirkėjo teisę į garantinį prekių grąžinimą, keitimą ar remontą, jam būtų pateikiamos kartu su įsigytomis prekėmis.
 7.3. Už perkamas prekes Pirkėjas Pardavėjui gali sumokėti grynaisiais pinigais prekių pateikimo Pirkėjui metu, išankstiniu apmokėjimu naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba atlikdamas išankstinį mokėjimą iš bet kokio banko ar kitos kredito įstaigos į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Rekvizitai".
7.4. Pirkėjas už perkamas prekes gali atsiskaityti ir naudodamasis lizingo bendrovių, su kuriomis bendradarbiauja Pardavėjas, teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga. Informacija apie tokį atsiskaitymo už prekes būdą yra pateikiama elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Prekyba išsimokėtinai".
7.5. Grynaisiais pinigais už prekes Pirkėjas sumoka jas perduodančiam asmeniui (Pardavėjo atstovui) prekių pateikimo Pirkėjui metu. Nesumokėjus visos sumos už prekes ir jų pristatymą, o taip pat ir visų kitų mokėjimų, jei tokie buvo numatyti, sudarant sutartį, prekė Pirkėjui neperduodama, o pirkimo - pardavimo sutartis laikoma nutraukta nuo šio momento dėl Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo patirtus nuostolius.
7.6. Sumokėti už prekes naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis Pirkėjas gali tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį. Tokiu atveju į Pirkėjo banką internete yra pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės www.avitela.lt. Šiuo atveju, pinigines operacijas atliekant banko elektroninės bankininkystės sistemoje, atsakomybė už Pirkėjo duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui.
7.7. Jei Pirkėjas už prekes moka pavedimu iš bet kokio banko ar kitos kredito įstaigos į Pardavėjo sąskaitą (nesinaudodamas elektronine bankininkyste), ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nuorodos „Pirkti" paspaudimo Pirkėjas privalo elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui atitinkamo banko ar kitos kredito įstaigos patvirtinimą apie mokėjimo atlikimą. Pardavėjas turi teisę pradėti vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį, tik gavęs nurodytą patvirtinimą. Pirkėjui nurodytu terminu ir būdu sumokėjimo už prekes nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, jog Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties ir panaikinti Pirkėjo užsakymą.
7.8. Vadovaujantis CK 6.313 str. 7 d., Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į įstatyme numatytus prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius (savikainos pakitimas, papildomos išlaidos, techninė klaida ir pan.). Įvykus tokiam prekės kainos pasikeitimui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekę pirkti, o Pardavėjas - parduoti. Tokiu atveju bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo - pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu dėl šiame punkte nurodytos priežasties, vienos kitai neatlyginami.
 
8. Prekių pateikimas Pirkėjui
 
8.1. Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt pirkdamas prekes, privalo pasirinkti vieną iš prekių pateikimo jam būdų - pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atsiimti prekes iš Pardavėjo pats sutartoje Pardavėjo parduotuvėje.
8.2. Prekes iš Pardavėjo gali atsiimti tik Pirkėjas, jo teisėtas atstovas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas užsakymo pateikimo metu. Prekes priimantis asmuo privalo prekes perduodančiam Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar po 2003-01-01 išduotą vairuotojo pažymėjimą), o atstovavimo atveju - ir tinkamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
8.3. Apie prekių pristatymo datą ir laiką  ar atsiėmimą sutartoje Pardavėjo parduotuvėje Pardavėjas Pirkėją informuoja Pirkėjo Pardavėjui pateikiamame pranešime elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registruojantis. Pirkėjas, su Pardavėju sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, įsipareigoja nuolat tikrinti registracijos metu Pardavėjui nurodyto elektroninio pašto dėžutę, iki bus gautas Pardavėjo pranešimas apie prekių pristatymą ar atsiėmimą sutartoje Pardavėjo parduotuvėje. Prekių pristatymo dieną Pardavėjo atstovas su prekes priimančiu asmeniu gali susisiekti ir telefonu dėl tikslaus prekių pristatymo laiko suderinimo.Pasirinkus prekės pristatymą per kurjerių tarnybą, pirkėjo telefono numeris perduodamas kurjeriui, kuris galėtų tiesiogiai kontaktuokti su pirkėju dėl prekės pristatymo, o pirkėjos galėtų žinoti apie prekės pristatymo statusą.
8.4. Sutartoje Pardavėjo parduotuvėje Pirkėjas ar kitas Taisyklių 8.2 punkte nurodytas asmuo privalo atsiimti prekes šios parduotuvės darbo metu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime elektroninio pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registruojantis, gavimo dienos. Pirkėjui ar kitam Taisyklių 8.2 punkte nurodytam asmeniui per šį terminą prekių neatsiėmus, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį dėl šio Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo patirtus nuostolius.
8.5. Už prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu moka Pirkėjas. Tiksli pristatymo paslaugos kaina priklauso nuo užsakomų prekių pristatymo vietos, jų kiekio, kainos, svorio bei Pirkėjo pageidavimo ar nepageidavimo pasinaudoti Pardavėjo teikiama mokama prekių užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslauga, ir yra pateikiama Pirkėjui tik visiškai suformavus užsakymą.
8.6. Prekių užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslauga turi būti užsakyta iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas.
8.7. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekių pristatymo bei užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslaugos gali būti Pirkėjui nemokamos.
8.8. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais, atsižvelgiant įprekių pristatymo vietą (pvz., į Neringos miestą ar Klaipėdos miesto dalį, esančią Kuršių nerijoje) bei kitas aplinkybes, prekių pristatymo paslauga Pirkėjui yra apmokestinama papildomais mokesčiais.
8.9. Priimantis prekes asmuo kartu su prekes perduodančiu Pardavėjo atstovu privalo patikrinti prekės siuntos pakuotės būklę. Pastebėję siuntos pakuotės pažeidimą prekes priimantis asmuo privalo apie tai raštu pažymėti siuntos važtaraštyje bei pasirašyti siuntos pažeidimo akte. Prekes priimančiam asmeniui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, Pirkėjas patvirtina, kad siunta perduota be pažeidimų. 
8.10. Pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė ar pačios prekės yra bet kokiu būdu pažeistos ar netinkamos komplektacijos, prekes priimantis asmuo privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente ir, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos prekių pažeidimo ar neatitikimo sutartai komplektacijai aktą. Prekes priimančiam asmeniui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jei tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, kuriuos galima pastebėti prekes apžiūrint jų priėmimo - perdavimo metu.
8.11. Nustačius tik prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius jokių prekių kiekio, asortimento bei kokybės neatitikimų, Pardavėjas privalo pirkimo - pardavimo sutartį vykdyti. Tokiu atveju prekes priimantis asmuo prekes privalo priimti, tačiau taip pat privalo apie prekių pakuotės pažeidimą pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Prekes priimančiam asmeniui priėmus prekes ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumentą bei pažymėjus jame apie prekių pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas ir kokybė  atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.
8.12. Nustačius prekių kiekio ir (arba) asortimento) ir (arba) kokybės neatitikimų, prekes priimantis asmuo privalo prekių nepriimti ir apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Tokiu atveju nelaikoma, jog Pirkėjas, prekes priimančiam asmeniui dėl prekių trūkumų atsisakius jas priimti, kaip nors pažeidė pirkimo - pardavimo sutartį, o dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties tinkamo vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai. Tačiau prekes priimančiam asmeniui prekes priėmus ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumente be pastabų apie galimus jų trūkumus, laikoma, jog Pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartį įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi, ir yra taikomos Taisyklių 8.10 punkte nurodytos Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės Pirkėjui sąlygos.
8.13. Jei Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo dieną prekės Pirkėjui nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas privalo apie tai informuoja Pardavėją. Neatlikęs šios pareigos, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui atitinkamų pretenzijų, kaip ir neturi teisės reikalauti galimų su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu susijusių Pirkėjo nuostolių atlyginimo.
8.14. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją už prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą , jei prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.15. Kitos prekių pateikimo Pirkėjui sąlygos yra nurodytos elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje". Esant neatitikimams tarp prekių pateikimo Pirkėjui sąlygų, numatytų šiose Taisyklėse ir minėtame elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje, viršenybę turi Taisyklėse numatytosios sąlygos.
 
9. Prekių grąžinimas ir keitimas
 
9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomi sutinkamai su Taisyklių 3.6 punkte nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
9.2. Pinigai už grąžinamas prekes yra mokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, laikantis Taisyklių 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytų sąlygų. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir mokėtojas už prekes yra skirtingi asmenys, pinigai už grąžinamas prekes sumokami į už prekes mokėjusio asmens banko sąskaitą.
9.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo - pardavimo sutarties, įgyvendindamas Taisyklių 3.2 punkte numatytą teisę, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita, o Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai, Pirkėjo Pardavėjui sumokėti už papildomas paslaugas, tokias, kaip prekių pristatymo ar prekių užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslaugos, Pirkėjui negrąžinami.
9.4. Prekes Pirkėjas Pardavėjui grąžina savo sąskaita. Pirkėjas gali su Pardavėju susitarti dėl mokamos Pardavėjo teikiamos paslaugos prekių grąžinimo atveju pasiimti grąžinamas prekes iš Pirkėjo pačiam.
9.5. Prekės grąžinamos originalioje tvarkingoje pakuotėje (ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės), prekės turi būti nesugadintos, nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t. t.; ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės) ir tos pačios komplektacijos, kokios prekės buvo Pirkėjo priimtos iš Pardavėjo.
9.6. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti visus kartu su prekėmis gautus dokumentus, įskaitant jų priėmimo - perdavimo dokumentą. Pirkėjo atsisakymas nuo pirkimo - pardavimo sutarties bei prekių grąžinimas Pardavėjui įforminamas Pardavėjo nustatytos formos dokumentais.
9.7. Prekes grąžinti Pardavėjui ir pasirašyti Taisyklių 9.6 punkte nurodytuose dokumentuose turi teisę pats Pirkėjas ar teisėtas jo atstovas. Prekes grąžinantis asmuo prekių grąžinimo metu privalo Pardavėjo atstovui pateikti vieną iš Taisyklių 8.2 punkte nurodytų galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, o atstovavimo atveju - ir tinkamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
9.8. Kitos prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos yra nurodytos elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Pinigų grąžinimo garantijos". Esant neatitikimams tarp prekių grąžinimo bei keitimo sąlygų, numatytų šiose Taisyklėse ir minėtame elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje, viršenybę turi Prekių pirkimo-pardavimo Taisyklėse numatytosios sąlygos.
9.9. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu pažeidžia bet kurią vieną ar kelias sąlygas, numatytas šiame Taisyklių straipsnyje bei Taisyklių 9.8 punkte nurodytame elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo atsisakymo nuo pirkimo - pardavimo sutarties ir nepriimti grąžinamų prekių.
 
10. Prekių kokybės garantija
 
10.1. Pardavėjas arba prekių gamintojas parduodamoms prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją. Garantijos terminas ir kitos pasinaudojimo garantiniu aptarnavimu sąlygos yra nurodytos prekių aprašymuose.
10.2. Duomenims, esantiems elektroninėse informacijos laikmenose, garantija netaikoma, o Pirkėjo ar trečiųjų asmenų nuostolių, kilusių dėl tokių duomenų praradimo ar atstatymo, Pardavėjas neatlygina.
10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas tam tikroms prekių rūšims kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.4. Pardavėjas pats neteikia prekių garantinio aptarnavimo paslaugų. Kiekvienu atveju, kai Pirkėjas pageidauja tokiomis paslaugomis pasinaudoti, Pardavėjas nukreipia Pirkėją pas garantinį aptarnavimą suteikiantį asmenį.
10.5. Kitos prekių kokybės garantijos sąlygos yra nurodytos elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Garantijos visiems produktams". Esant neatitikimams tarp prekių kokybės garantijos sąlygų, numatytų šiose Taisyklėse ir minėtame elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje, viršenybę turi Taisyklėse numatytosios sąlygos.
 
11. Šalių atsakomybė
 
11.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.avitela.lt.
11.2 Priimant ar grąžinant prekes, Pardavėjo atstovui pateiktas šias prekes priimančio ar grąžinančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
11.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos metu pateiktų asmens ir kitų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjo pateikti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs, atsakomybė už tokių duomenų pateikimo padarinius tenka išimtinai Pirkėjui, kuris privalo padengti visus Pardavėjo nuostolius, kilusius dėl tokių Pirkėjo pateiktų duomenų neteisingumo ir (arba) netikslumo.
11.4. Vadovaudamosi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Šalys susitaria, jog Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt patvirtinimas Pirkėjo prisijungimo duomenimis turi minėto įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią, t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose, ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
11.5. Pirkėjas, pažeidęs Taisyklių 4.4 punkte numatytą pareigą užtikrinti savo prisijungimo duomenų saugumą, visiškai atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Bet kokiam asmeniui prisijungus prie elektroninės parduotuvės www.avitela.lt naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, toks asmuo yra laikomas Pirkėju, o visi veiksmai, atlikti prisijungus prie elektroninės parduotuvės www.avitela.lt naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo. Pirkėjui tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes.
11.6. Jei Pirkėjas patenka į kitus tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas, Pardavėjas neatsako už šiuose kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų tinklapiuose pateiktą informaciją ar šių įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų vykdomą veiklą, jų neprižiūri, nekontroliuoja ir neatstovauja jiems.
11.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt esančios prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
11.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo reikalavimus ir savo (Pirkėjo) įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia pareiga jam buvo numatyta, o galimybė - suteikta.
 
12. Informacijos pateikimas
 
12.1. Šalys susitaria, jog elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt pateikiama visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant apimanti šias Taisykles, kitas Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui nustatytas sąlygas, pateikiamas kituose elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuose, bei CK 6.366 str. 8 d. nurodytą informaciją, yra laikoma Pardavėjo pateikta Pirkėjui raštu.
12.2. Pirkėjas patvirtina, jog, pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.avitela.lt, jis susipažino su Pardavėjo pateikiama informacija, nurodyta CK 6.366 str. 8 d., ir ją visiškai suprato. Šią informaciją Pardavėjas pateikia Pirkėjui tiek šiose Taisyklėse, tiek kituose elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuose.
12.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.4. Pirkėjas visus pranešimus, klausimus ar skundus Pardavėjui siunčia elektroninės parduotuvės www.avitela.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais.
 
13. Baigiamosios nuostatos
 
13.1. Šioms Taisyklėms bei jose neaptartiems pirkimo - pardavimo sutarčių, sudaromų naudojant ryšio priemones, sudarymo ir vykdymo aspektams aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar su jomis susijęs, sprendžiamas derybomis. Joms nepavykus, Šalių ginčą nagrinėja kompetentingas Pardavėjo buveinės vietos teismas.
13.3. Jei dėl kokios nors priežasties viena ar daugiau šių Taisyklių sąlygų būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar nevykdytina, tai neturi paveikti visų kitų Taisyklių sąlygų. Tokiu atveju, visos kitos Taisyklių sąlygos turi būti aiškinamos neatsižvelgiant į neteisėtą, negaliojančią ar nevykdytiną sąlygą.
13.4. Visur, kur tai išplaukia iš konteksto, vyriškoji giminė apima moteriškąją (ir atvirkščiai), vienaskaita apima daugiskaitą, o daugiskaita - vienaskaitą.

Privatumo politika

UAB “Avitelos prekyba“ (toliau – bendrovė) įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.
 
Šis privatumo pranešimas:
 
•  apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
•  paaiškina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
•  informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
 
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. balandį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.
 
Sąvokos
 
•  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
•  Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
•  Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
•  Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
•  Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu bendrovės siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.
 
Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?
 
Bendrovė siūlo platų prekių ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ar registruojatės mūsų svetainėse.
 
Mes renkame duomenis:
• kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
•  kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
•  kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.
 
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
 
Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:
•  pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
•  duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
•  duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
•  kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
•  vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų parduotuvėse, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą.;
•  galite būti užfiksuoti įmonės organizuojamų renginių metu bendroje minioje, atliekant renginio fotoreportažą;
•  telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
•  kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
 
Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?
 
Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
 
Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
•  Elektroninių sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; klientų skolų išieškojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, , išrašyti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
•  Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Šie duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.
•  Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
•  Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
•  Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.
 
Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
 
Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
 
Kaip saugome Jūsų duomenis?
 
Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
 
Kam teikiame Jūsų duomenis?
 
Mes galime pateikti Jūsų duomenis:
•  Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.
•  Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
•  Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
•  Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
 
Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:
•  Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
 
Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?
 
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 
Kaip naudojame slapukus?
 
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.
 
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 
Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
•  Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
•  Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
•  Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
•  Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
 
Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
 
Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.
 
Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti bendrovės paslaugų pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite paskambinę į bendrovės klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 38500 arba parašę el. paštu: info@avitela.lt.
 
Kokios yra Jūsų teisės?
 
Jūs turite teisę:
•  kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
•  kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
•  kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
•  kreiptis į bendrovę su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
•  nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
•  Jeigu Jums kelia susirūpinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.
•    raštu – el. paštu: info@avitela.lt.
•    žodžiu – telefonu 8 700 38500
•    raštu – adresu: Taikos pr. 15, Klaipėda
•    atvykus į bet kurį bendrovės parduotuvę.
 
Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 
Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?
 
Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.
 
Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.
 
2018-04-24
Slava Yurthev Copyright