Informacija

Privatumo politika

UAB "Avitelos prekyba" (toliau – bendrovė) įsipareigoja gerbti ir saugoti asmens duomenis ir asmenų privatumą.

Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia bendrovės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiÅ¡kina, kaip bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. balandį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis.

Sąvokos 

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali bÅ«ti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.
 • Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mÅ«sų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., Å¡eimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, bÅ«tų susipažinę su privatumo praneÅ¡imu bei laikytųsi jo nuostatų.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iÅ¡ asmens duomenų rinkinio buvo paÅ¡alinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu bÅ«du bendrovės siÅ«lomi produktai ir (ar) paslaugos.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė siūlo platų prekių ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ar registruojatės mūsų svetainėse.
 
Mes renkame Å¡iuos duomenis:
 • kuriuos pateikiate JÅ«s, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mÅ«sų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiÅ¡kius arba kreipiatės į mus praÅ¡ydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai JÅ«s naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mÅ«sų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laiÅ¡ką ar apsilankote mÅ«sų interneto svetainėse);
 • kuriuos gauname iÅ¡ kitų Å¡altinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba vieÅ¡ai prieinamų registrų.
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų bendrovei, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:
 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
 • duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, sąskaitų iÅ¡raÅ¡ymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įraÅ¡ai;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryÅ¡io priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panaÅ¡ias technologijas, susijusias su narÅ¡ymu internete ir pan.;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mÅ«sų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mÅ«sų parduotuvėse, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą.;
 • galite bÅ«ti užfiksuoti įmonės organizuojamų renginių metu bendroje minioje, atliekant renginio fotoreportažą;
 • telefoninių pokalbių įraÅ¡ai, kuomet JÅ«s skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis JÅ«sų sutikimu ir kurie apibrėžiami iÅ¡samiai tuo metu, kai iÅ¡ JÅ«sų praÅ¡oma sutikimo.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
 
Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
 • Elektroninių sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; klientų skolų iÅ¡ieÅ¡kojimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie bÅ«tini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mÅ«sų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, , iÅ¡raÅ¡yti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų iÅ¡ieÅ¡kojimą, nagrinėti skundus ir pan.
 • Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Å ie duomenys saugomi tol, kol JÅ«s atÅ¡auksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo JÅ«sų sutikimo dienos.
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įraÅ¡ymas). Mes tvarkome JÅ«sų telefoninių pokalbių, kai skambinate į  bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įraÅ¡us ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti JÅ«sų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kiti tikslai, kuriais bendrovė turi teisę tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis kai JÅ«s iÅ¡reiÅ¡kiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.
Visais aukščiau paminėtais atvejais bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
 
Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenims tvarkyti bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:
 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko JÅ«sų duomenis bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mÅ«sų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra bÅ«tina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mÅ«sų duomenų tvarkytojai bÅ«tų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei iÅ¡laikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Duomenų tvarkytojai gali bÅ«ti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime JÅ«sų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad JÅ«sų teisė į privatumą ir toliau bÅ«tų tinkamai saugoma.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad bÅ«tų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieÅ¡ tai duomenų subjektui pateikus raÅ¡ytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, bendrovė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Kitiems tretiesiems asmenims JÅ«sų sutikimu, kuris gali bÅ«ti gautas dėl konkretaus atvejo.
Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:
 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų praÅ¡ymus, tik ta apimtimi, kiek tai bÅ«tina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek bendrovės teikiamas paslaugas.
 
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 
Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbÅ«s mÅ«sų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mÅ«sų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mÅ«sų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iÅ¡ mÅ«sų svetainės, iÅ¡ kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mÅ«sų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mÅ«sų svetainėje.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mÅ«sų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iÅ¡ rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiÅ¡kų ir naujienlaiÅ¡kių, siekdami iÅ¡siaiÅ¡kinti, ar el. laiÅ¡kai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiÅ¡ke pateiktą nuorodą į mÅ«sų interneto svetainę.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai narÅ¡yklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms bendrovės interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti bendrovės paslaugų pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite paskambinę į bendrovės klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 38500 arba parašę el. paštu: info@avitela.lt.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:
 • kreiptis į bendrovę su praÅ¡ymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus JÅ«sų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su praÅ¡ymu iÅ¡taisyti JÅ«sų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, iÅ¡skyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, JÅ«s nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neiÅ¡samÅ«s ar netikslÅ«s;
 • kreiptis į bendrovę su praÅ¡ymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, iÅ¡skyrus saugojimą, – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, JÅ«s nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • kreiptis į bendrovę su praÅ¡ymu perkelti JÅ«sų asmens duomenis kitam valdytojui arba tvarkytojui;
 • nesutikti, kad bÅ«tų tvarkomi JÅ«sų asmens duomenys, kai Å¡ie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • Jeigu Jums kelia susirÅ«pinimą bendrovės veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma Å¡io privatumo praneÅ¡imo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į bendrovę bet kuriuo Jums patogiu bÅ«du.
 • raÅ¡tu – el. paÅ¡tu: info@avitela.lt.
 • žodžiu – telefonu 8 700 38500
 • raÅ¡tu – adresu: Taikos pr. 15, Klaipėda
 • atvykus į bet kurį bendrovės parduotuvę.
Nepavykus išspręsti klausimo su bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.
 
Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.
Slava Yurthev Copyright