„Philips SpeedProMax“ belaidžių dulkių siurblių 5 metų* garantijos varikliui akcijos taisyklės

1. Organizatoriaus apibrėžimas

1. Šis dokumentas yra „Philips SpeedProMax“ belaidžių dulkių siurblių 5 metų* variklio garantijos akcijos nuostatos ir sąlygos.
2. Akcijos organizatorius – „Philips Baltic SIA“, kurios reg. adresas Ziedleju iela 2., Mārupe, Latvija, LV-2167.a, LV-2167.

2. Akcijos data ir vieta

1. Akcijos laikotarpis – 2019-01-01 – 2019-12-31.
2. Akcija organizuojama Lietuvos Respublikoje ir vykdoma visos šalies mastu. 3. Akcija galioja tik šiems „Philips SpeedProMax“ belaidžiams dulkių siurbliams FC6404/01;FC6408/01; FC6409/01 ; FC6822/01; FC6903/01; FC6813/01 įsigytiems 2019 01 01 - 2019 12 31 AVITELOJE.

3. Akcijos dalyviai

1. Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatas, akcijos dalyvis (toliau tekste – pirkėjas) turi būti veiksnus pilnametis asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Dalyvavimas akcijoje yra savanoriškas. Dalyvauti šioje programoje galima įsigyjant bent vieną 4 punkto 1 papunktyje nurodytą produktą.

2. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims ši akcija nėra taikoma
3. Partneriams, perkantiems produktą perpardavimui, akcija netaikoma.

4. Akcijos sąlygos

1. Akcija apima tik 2.3 punkte išvardintus „Philips“ belaidžius dulkių siurblius (toliau tekste – akcijoje dalyvaujantys produktai).
2. Akcijoje dalyvauja tik nauji prekės ženklo produktai, kuriuos pirkėjai įsigijo laikotarpiu nuo 2019- 01-01 iki 2019-12-31 ir kuriems šių Taisyklių 2 punkto 3 papunktyje nurodytame prekybos taške buvo išrašyta garantinė kortelė ir kurių atžvilgiu pagal minėtą garantinę kortelę garantiją suteikia organizatorius.
3. Akcijos sąlygose nustatyta, kad akcijoje dalyvaujančiam produktui suteikiama papildoma 3 metų garantija prietaiso varikliui, pagal produktui išduotos ir užpildytos garantinės kortelės numatytas sąlygas, akcijoje dalyvaujantys produktai iš viso įgis 5 metų garantiją prietaiso varikliui, skaičiuojamą nuo akcijoje dalyvaujančio produkto pirkimo dienos.
4. Visi dalyviai, kurie atitinka 3 punkte nurodytus reikalavimus, papildomai turi įvykdyti visas toliau nurodytas sąlygas: a. įsigyti akcijoje dalyvaujantį produktą laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31; b. per 30 dienų nuo įsigijimo datos interneto svetainėje http://www.philips.lt/myphilips užregistruoti įsigytą akcijoje dalyvaujantį produktą:
 nurodant pirkimo datą;
 nusiunčiant nuskenuotą arba nufotografuotą įsigijimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą ar kitą pirkimo dokumentą);
 nurodant akcijoje dalyvaujančio produkto serijos numerį;
 pateikiant savo vardą ir pavardę bei el. pašto adresą (šiuo adresu bus siunčiamas registracijos patvirtinimas);
 registruojant anksčiau minėtą akcijoje dalyvaujantį produktą, duoti sutikimą „Philips“ rinkodaros tikslais tvarkyti asmens duomenis ir elektroniniu būdu gauti prekybos informaciją apie „Philips“ produktus, tuo tikslu pažymint varnele atitinkamos formos laukelius: gauti pratęstą 5 metų garantiją įsigyto akcijoje dalyvaujančio produkto varikliui.
5. Tuo atveju, jei organizatoriui kiltų abejonių dėl pirkimo įrodymo tikslumo arba teisingumo, organizatorius turi teisę paprašyti, kad patikrinimo tikslu dalyvis jam nusiųstų įsigijimą patvirtinančio dokumento originalą. Patikrinęs pirkimo duomenis, per 7 dienas nuo gavimo datos organizatorius grąžins dalyviui įsigijimą patvirtinančio dokumento originalą ir praneš jam apie savo sprendimą dėl pratęstos garantijos suteikimo.
6. Mokėjimo patvirtinimas (apmokėjimo kortele operacijos kvitas, pervedimo patvirtinimas ir t. t.) arba siuntinio pristatymo dokumentai nėra laikomi įsigijimą įrodančiais dokumentais.
7. Akcijos rengėjas per 30 dienų nuo registracijos formos užpildymo datos el. paštu nusiųs pranešimą, patvirtinantį 5 metų garantiją varikliui, kuri bus pagrindas 5 metus nuo įsigijimo datos gauti nemokamas remonto paslaugas prietaiso varikliui Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal prie akcijoje dalyvaujančio produkto pridėtoje garantinėje kortelėje nurodytas sąlygas.
8. Dalyvis netenka teisės į pratęstą garantiją, jei:
1. neįvykdo iki galo Taisyklėse nurodytų sąlygų;
2. nusiunčia neteisingą įsigijimą įrodantį dokumentą arba pateikia neteisingą akcijoje dalyvaujančio produkto serijos numerį;
3. įsigijimą įrodantis dokumentas rodo, kad produktas įsigytas ne akcijos laikotarpiu;
4. MyPhilips pateiktoje registracijos formoje dalyvis nurodo netikrus duomenis;
5. esant 4 punkto 5 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, negali nusiųsti įsigijimą patvirtinantį dokumento originalą.

5. Skundų nagrinėjimas

1. Akcijoje dalyvaujančių asmenų skundai gali būti pateikiami akcijos laikotarpiu ir ne vėliau kaip iki 2020-01-31 registruotu laišku arba per siuntų pristatymo tarnybą.
2. Skundai turi būti pateikiami tokiu adresu: „Philips Baltic SIA“, Latvija, Mārupe, LV-2167, Ziedleju iela 2 , įrašant pastabą „Skundas dėl 5 metų variklio garantijos akcijos, „Philips SpeedProMax“ belaidžiams dulkių siurbliams.“
3. Skundus nagrinėja organizatoriaus paskirta komisija. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus komisija praneš tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas skundas – nusiunčiant paštu nurodytu adresu per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.
4. Išnaudojęs skundų nagrinėjimo procedūros galimybes, dalyvis turi teisę įrodinėti savo reikalavimo teisėtumą atitinkamame teisme.

6. Asmens duomenys

1. Šios akcijos metu surinktus asmens duomenis administruoja „Philips Baltic SIA“.
2. Jūsų duomenys bus tvarkomi akcijos tikslu. Asmens duomenų pateikimas įgyvendinant akciją yra savanoriškas, tačiau būtinas siekiant tinkamai vykdyti pačią akciją. Asmens duomenų tvarkymas apima tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir susijusią informaciją, kuri yra renkama, registruojama, kaupiama, tvarkoma, plėtojama, patvirtinama ir pašalinama.
3. Akcijos dalyvis gali papildomai sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais ir kad jis sutinka el. paštu gauti komercinę informaciją apie „Philips“ produktus ir paslaugas. Asmens duomenų, kurie tvarkomi rinkodaros tikslu (siunčiami patarimai ir informacija apie „Philips“) valdytojas yra „Koninklijke Philips NV“, kurio pagrindinė buveinė yra Eindhovene, adresu Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhovenas, Nyderlandai.
4. Asmens duomenys bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Baigiamosios nuostatos

1. Visas reklaminėje ir akcijos medžiagoje esantis turinys pateikiamas tik informaciniu tikslu.
2. Dabartinės Taisyklės bus skelbiamos organizatoriaus buveinėje ir interneto svetainėje https://www.philips.lt/ Papildoma informacija apie akciją ir „Philips“ produktus bus teikiama „Philips“ klientų aptarnavimo linijos telefonu 8 5 2140294 (pirmadieniais – penktadieniais 9:00-16:00 val.).
4. Asmens dalyvavimas akcijoje reiškia, kad jis perskaitė šių Taisyklių turinį ir su jomis sutiko. Visiems kitiems klausimams, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, taikomos Lietuvos įstatymų nuostatos.

Slava Yurthev Copyright